Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

UNESCO ได้เลือก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ของประเทศไทยเป็น 1 ใน 8 กรณีศึกษาของโลก ที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้าน การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ของโลกที่สำคัญในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

UNESCO ได้เลือก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ของประเทศไทยเป็น 1 ใน 8 กรณีศึกษาของโลก  ที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้าน การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ของโลกที่สำคัญในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

จุดเริ่มต้นของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางศึกษา
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นอุปสรรคสำคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาคุณภาพคนไทย แม้จะลงทุนด้านการ ศึกษามากกว่าปีละ 5 แสนล้านบาท แต่ปัญหานี้ยังคงเรื้อรังและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทาง เศรษฐกิจ สังคม เป็นอุปสรรคสำคัญของประเทศไทยในการก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศรายได้สูง รวมทั้งโอกาสในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกด้านการศึกษา (UN SDG4) ซึ่งประเทศไทยได้ให้คำมั่นสัญญาแก่ประชาคมโลกว่าจะบรรลุให้ได้ในปี 2030

ปัญหาเหล่านี้มีความสำคัญจนปรากฎเป็นเจตนารมณ์ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 “ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำ ในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ ให้แก่กองทุนโดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ”

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยบทเฉพาะกาลของกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมสังคม แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. โอนภารกิจเป็น สำนักงานกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทันที