Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การใช้หลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่)

    การใช้หลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) จะส่งผลถึงขั้นตอนการกำจัดขยะปลายทาง ช่วยให้การกำจัดขยะง่ายขึ้น และลดต้นทุนการกำจัดขยะลง
     ถ้าเราได้รณรงค์ให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางและทุกท้องถิ่นได้ร่วมมือกัน ก็จะทำให้สถานการณ์ขยะของประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ
-----------------
     พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. กล่าวในพิธีเปิดสัมมนา "ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ-เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ" จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น+ภาคีเครือข่าย