Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ แอนด์โฮเทล รีสอร์ท อ.เมือง จ.พิจิตร

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ถูกนำไปใช้จนเกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง มีความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างภาครัฐและประชาชน และประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ระบบนิเวศถูกทำลายและทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง

     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ในฐานะหน่วยประสานการปฏิบัติ และ บูรณาการขับเคลื่อนงาน เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา จึงได้จัดทำโครงการอบรมนี้ขึ้น เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ ถึงวิธีการปกป้องรักษาและการอนุรักษ์พลังงาน อาหาร และสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกภาคส่วน บูรณาการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยเยาวชนในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดดงกลาง โรงเรียนราษฎร์บำรุง จำนวน 76 คน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร