Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าพิจิตรติดตามการแก้ไขปัญหาหนอนกระทู้ระบาดในข้าวโพด

     วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดงานวันรณรงค์ การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ภายใต้โครงการส่งเสริมการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยชีววิธี ณ วัดห้วยคำตาล ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

     กรมส่งเสริมการเกษตรให้จังหวัดพิจิตร จัดโครงการส่งเสริมการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยชีววิธี เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ซึ่งเป็นศัตรูพืชสำคัญ ทำให้ข้าวโพดเกิดความเสียหายทุกระยะ ตั้งแต่เริ่มงอกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและทำลายข้าวโพดในวงกว้าง กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ จัดให้มีสถานีเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด จำนวน ๔ สถานี ได้แก่ สถานีที่ ๑ “หนอนตัวร้าย ทำลายข้าวโพด” เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ลักษณะและตระหนักถึงการระบาดทำความเสียหาย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต สถานีที่ ๒ “สำรวจพื้นที่ ดูให้ดีก่อนระบาด” เป็นการ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสำรวจแปลงข้าวโพด เพื่อป้องกันการระบาด สถานีที่ ๓ “แมลงตัวดี มีคุณประโยชน์” การสาธิตการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงหางหนีบ เพื่อช่วยควบคุมปริมาณหนอนที่เข้าทำลายในแปลง และสถานีที่ ๔ “FAW กำจัดได้ หลากหลายวิธี” เป็นการบรรยายและสาธิต การเลือกใช้วิธีการป้องกันกำจัด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อ เลือกใช้สารป้องกันกำจัดแมลง การฉีดพ่นสาร การผลิตและใช้ศัตรูธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมการป้องกันกำจัดแบบผสมผสานที่เกษตรกรสามารถเลือกนำไปปฏิบัติในแปลงได้ตามความเหมาะสม เป้าหมายได้แก่ เกษตรกรจากอำเภอโพธิ์ประทับช้าง สามง่าม และอำเภอบึงนาราง จำนวน ๒๒๐ ราย

     กรมส่งเสริมการเกษตรให้จังหวัดพิจิตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน หรือโดยการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร