Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตรประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

     วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ห้องปฏิบัติงานจังหวัด (POC) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำหริฯ จังหวัดพิจิตร จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดพิจิตร

     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

     สำหรับจังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพในการดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากมีภูมิประเทศที่อำนวยและมีพื้นที่เป็นป่าไม้เหมาะสมแก่การเพาะพันธุ์และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยในวันนี้มีหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เข้าเสนอตามหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนปฏิบัติงาน จำนวน 8 โครงการ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร