Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประไทย จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

      วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านวังพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นางอรชุน เหลืองวิเศษกาล ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย นางพรศิริ ทองแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพร้าว หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดพิจิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

     ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 22 จึงถือโอกาสนี้ ร่วมกับจังหวัดพิจิตร เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านวังพร้าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยการสนับสนุน จากโครงการสลากการกุศล ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา จากเงินทุนสนับสนุนของสภาสังคม สงเคราะห์ฯ มอบจักรยานและชุดนักเรียน โดยกาชาดจังหวัดพิจิตร เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 10 ชุด และมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจนเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุนๆ 1,000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร