Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิจิตร ประชุมการป้องกันการค้ามนุษย์ และเตรียมจัดโครงการรณรงค์ป้องกันฯ

     วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมการป้องกันการค้ามนุษย์ และวางแผนจัดโครงการรณรงค์ป้องกันฯ

     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และหาแนวทางป้องกันการค้ามนุษย์และการช่วยเหลือผู้เสียหาย ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับเจ้าหน้าท้องถิ่น และอำเภอ ในการดูแลสอดส่อง ป้องกันกระบวนการการค้ามนุษย์ทั่วทั้ง 12 อำเภอ ของจังหวัดพิจิตร

     พร้อมกันนี้จังหวัดพิจิตรได้มีแผนที่จะจัดโครงการรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งจะเป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ถึงพิษภัยการค้ามนุษย์ ตลอดจนให้ความรู้ถึงแนวทางการป้องกันการค้ามนุษย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็น เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เน้นย้ำกับผู้เข้าประชุม ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลสอดส่อง ป้องกันไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์ ทั้งนี้หากพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม.หรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร