Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร วิทยากรจิตอาสา 904 ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร เพื่อเฝ้าตรวจเตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติ

     จังหวัดพิจิตร ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลทุกแห่ง จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง และให้คณะทำงานขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดพิจิตรดำเนินการฝึกอบรมให้แก่จิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ ได้จัดตั้งเรียบร้อยแล้ว เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสถานการณ์สาธารณภัย ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และปฏิบัติการฟื้นฟูบูรณะสถานที่ในเบื้องต้น

     องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ จึงได้จัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องตัน ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ มีความเข้มแข็ง และมีทักษะ ความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมขน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งมีจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 55 คน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร