Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปลื้ม ชุมชนพร้อมใจ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ต้นแบบการพัฒนาชุมชนเมืองที่มีความเข้มแข็ง พร้อมกำชับให้คำนึงถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ และการออกแบบที่รองรับสังคมผู้สูงวัย

      วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 18 พร้อมด้วย นายนิยม สองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการ ที่จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษาภาคประชาชน ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลประเด็นการพัฒนาชุมชนเมือง ที่ชุมชนพร้อมใจ เทศบาลเมืองตะพานหิน และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ที่เนินพวง ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

     นายพีระ ทองโพธิ์ กล่าวว่า ชุมชนพร้อมใจ มีความเข้มแข็ง มีการรวมตัวกันตั้งกลุ่มออมทรัพย์ พัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมและขยะอย่างเป็นรูปธรรม เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ แต่สิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไปคือทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาดูและเรื่องการสร้างอาชีพสร้างรายได้ รวมถึงได้คำนึงถึงการพัฒนาที่ควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการออกแบบที่รองรับสังคมผู้สูงวัย เนื่องจากภาคเหนือจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยก่อนภาคอื่นๆ

     นอกจากนี้ ยังติดตามเรื่องการเกษตรเพิ่มมูลค่า ที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรหลายโครงการ อาทิ เกษตรแบบแปลงใหญ่ อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีทั้งเด็กจบใหม่และแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด-19 กลับมาอยู่ภูมิลำเนา ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรได้ เพราะคนรุ่นใหม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี ตลาดออนไลน์ และทำแผนธุรกิจได้

     ในโอกาสนี้ คณะผู้ตรวจราชการ ยังได้ติดตามมาตรการป้องกันการระบาดและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดพิจิตร การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. จ.พิจิตร ขับเคลื่อนศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด
  2. จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
  3. พิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง "ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน"
  4. คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการศึกษาไทย รองรับการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ที่จังหวัดพิจิตร