Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
มีข้อผิดพลาด
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phichit/domains/phichit.go.th/public_html/phichit/images/phichit_today/2557/571218_6/
แจ้งให้ทราบ
  • JW_SIG_PRG

จ.พิจิตร มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ยากไร้ประสบภัยหนาว

      วันนี้ 8 มกราคม 58 นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 35 จังหวัดพิจิตร นาผ้าห่มกันหนาวมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาว 4 อำเภอในเขตจังหวัดพิจิตรโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 35 จ.พิจิตร ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวเพื่อมอบให้แก่ราษฎร จานวนทั้งสิ้น 15,000 ผืน ซึ่งนามาแบ่งตามสภาพปัญหาความเดือดร้อนในแต่ละพื้นที่ สาหรับวันนี้มีการมอบผ้าห่มรวม 4,000 ผืน โดยแบ่งเป็น อำเภอบึงนาราง 1,000 ผืน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 1,000 ผืน อำเภอสามง่าม 1,000 ผืน และอำเภอวชิรบารมี 1,000 ผืน พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ฝากความห่วงใยถึงชาวพิจิตร ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดี ทาร่างกายให้อบอุ่น พร้อมทั้งอย่ามีความเชื่อผิดๆเชื่อว่าการดื่มสุราจะช่วยทาให้ร่างกายอบอุ่นได้ สาหรับจังหวัดพิจิตรมีประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและมีความต้องการเครื่องกันหนาว จานวน 79,522 คน ซึ่งศูนย์พัฒนาสังคมที่ 35 จังหวัดพิจิตร ได้เร่งจัดสรรผ้าห่มกันหนาวออกแจกจ่ายให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทั้ง 12 อำเภอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว โดยในวันนี้ ถือว่าได้นาผ้าห่มไปมอบให้กับประชาชนครบทั้ง 12 อำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดพิจิตรแล้ว

เอื้อเฟื้อภาพและเนื้อข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร