Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
มีข้อผิดพลาด
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phichit/domains/phichit.go.th/public_html/phichit/images/phichit_today/2557/571218_6/
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phichit/domains/phichit.go.th/public_html/phichit/images/phichit_today/2557/571218_5/
แจ้งให้ทราบ
  • JW_SIG_PRG
  • JW_SIG_PRG

สนง.เกษตรจังหวัดพิจิตร รณรงค์ให้เกษตรกรชาวนา ไถกลบตอซังแทนการเผาและส่งเสริมให้ปลูกพืชระยะสั้น สร้างรายได้ ทดแทนการทานาปรังช่วงฤดูแล้ง

        วันนี้ 7 มกราคม 2558 ที่แปลงนาหมู่ที่ 8 บ้านอู่ตะเภา ตำบลดงป่าคา อำเภอเมืองพิจิตร นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการจัดกิจกรรมการรณรงค์ไถกลบตอซังและฟางข้าวแทนการเผา หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตนาปี ซึ่งสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรร่วมกับเทศบาลตำบลดงป่าคา ร่วมกันจัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาล เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาลดต้นทุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนปุ๋ยและสารเคมี โดยนาร่องในพื้นที่บ้านอู่ตะเภาให้เป็นพื้นที่ของการไถกลบตอซังและฟางข้าว เพื่อเป็นการพักหน้าดินและให้ตอซัง ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ เป็นปุ๋ยบำรุงดิน เนื่องจากการไถกลบตอซังและฟางข้าว สามารถสร้างประโยชน์ให้ตอซัง ฟางข้าวกลายเป็นปุ๋ยชีวภาพอินทรียวัตถุ ที่สามารถช่วยปรับสภาพดินในแปลงนาให้สมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุ เพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ช่วยเกษตรกรชาวนาลดต้นทุนการผลิตในการทานาแต่ละรอบ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกับเกษตรกรชาวนา หว่านเมล็ดถั่วเขียวลงในแปลงนาจานวนกว่า 10 ไร่ พร้อมขับรถไถ ไถกลบตอซังในแปลงนา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาปลูกพืชระยะสั้น ใช้นาน้อย ทดแทนการทานาปรังในฤดูแล้งนี้ โดยถั่วเขียวใช้ระยะเวลาการเพาะปลูกไม่เกิน 60 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและนาไปขายสร้างได้ดีกว่าการทานาเพาะปลูกข้าว

เอื้อเฟื้อภาพและเนื้อข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร