Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
มีข้อผิดพลาด
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phichit/domains/phichit.go.th/public_html/phichit/images/phichit_today/2557/571218_6/
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phichit/domains/phichit.go.th/public_html/phichit/images/phichit_today/2557/571218_5/
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phichit/domains/phichit.go.th/public_html/phichit/images/phichit_today/2557/571218_4/
แจ้งให้ทราบ
  • JW_SIG_PRG
  • JW_SIG_PRG
  • JW_SIG_PRG

ผวจ.พิจิตร นาพสกนิกรสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันนี้ 5 มกราคม 2558 พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตร ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชน จานวนนับพันคน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พระองค์ทรงพระเจริญ ซึ่งสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะสงฆ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดพิธีดังกล่าวขึ้น ณ วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ข้าราชการและประชาชน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีการดาเนินชีวิตโดยการใช้หลักธรรมคาสอนทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อันจะนาไปสู่การสร้างสังคมแห่งความสุข สังคมเข้มแข็ง และสังคมมีคุณภาพ

        โดยกิจกรรมในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา พร้อมกับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทั้งขอพรให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้จังหวัดพิจิตร ได้ดาเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทุกวันที่ 5 ของเดือน ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ซึ่งทางจังหวัด

เอื้อเฟื้อภาพและเนื้อข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร