Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
มีข้อผิดพลาด
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phichit/domains/phichit.go.th/public_html/phichit/images/phichit_today/2557/571218_3/
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phichit/domains/phichit.go.th/public_html/phichit/images/phichit_today/2557/571218_2/
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phichit/domains/phichit.go.th/public_html/phichit/images/phichit_today/2557/571218_1/
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phichit/domains/phichit.go.th/public_html/phichit/images/phichit_today/2557/571209_5/
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phichit/domains/phichit.go.th/public_html/phichit/images/phichit_today/2557/571209_4/
แจ้งให้ทราบ
  • JW_SIG_PRG
  • JW_SIG_PRG
  • JW_SIG_PRG
  • JW_SIG_PRG
  • JW_SIG_PRG

จ.พิจิตร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย

จ.พิจิตร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย

     

วันนี้ 16 ธ.ค. 57 ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพิจิตร เพื่อระดมความคิดต่อแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรโดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร จัดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพิจิตร ระยะเวลา 5 ปี(พ.ศ.2558-2562) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตร จานวน 102 แห่ง และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จานวน 12 อำเภอ และภาคประชาชน มีการนาเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับการบรรยายจากวิทยากรจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อปรับปรุงร่างแผนดังกล่าวให้ได้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่สอดรับกับบริบทพื้นที่จังหวัดพิจิตรทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เน้นย้ำ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาช่วยกันดูแลขยะในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อความสวยงามของชุมชนและจังหวัดต่อไป

{gallery}phichit_today/2557/571218_3{/gallery}

เอื้อเฟื้อภาพและเนื้อข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร