Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ส.ปชส.พิจิตร จับมือ กกต. และท้องถิ่น จัดจำลองเลือกตั้งทั้งแบบหย่อนบัตรและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดเต็มเต็มองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน รองรับการเลือกตั้งท้องถิ่น

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมศาลาทรงไทย วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร โดยมีสื่อมวลชน เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และเครือข่ายวิทยุชุมชนชาละวันเมืองงาม เข้ารับการอบรมกว่า 40 คน

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า การเมืองท้องถิ่นมีความสำคัญและใกล้ชิดกับประชาชน จำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดและเลือกตั้งโดยใช้วิจารณญาณ เพื่อเลือกคนดีเข้ามาบริหารท้องถิ่นอย่างโปร่งใส ใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้าน นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ อู่ดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร จัดการอบรมดังกล่าวขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนให้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากร และมีส่วนร่วมให้การเลือกตั้งเกิดความสุจริตยุติธรรม ตลอดจนรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อขยายผลสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง

     สำหรับกิจกรรมในงาน มีการบรรยาย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น” โดยนายชำนาญ บัวทอง พนักงานเลือกตั้งชำนาญการ นายณัฐพล สุริยาภาส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และศุภฤกษ์ ใจเย็น พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดพิจิตร ให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชน ประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น การแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น และกฎหมายสำคัญในการเลือกตั้งฯ พร้อมทั้งจัดสาธิตการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งแบบหย่อนบัตรและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการจำลองหน่วยเลือกตั้ง คูหา กรรมการประจำหน่วย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มาใช้สิทธิ์กลุ่มต่างๆ ทั้งประชาชนทั่วไป ผู้วิกลจริต พระสงฆ์ คนเมาสุรา เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน

     นอกจากนี้การเสวนาเรื่อง “อปท. ช่วยพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างไร” โดย นายปฐวี บุบผาพ่วง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร และนายณรงค์ศักดิ์ คำภูมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาท อำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชน ตำบล หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเน้นย้ำเรื่องการเลือกคนดี ไม่ซื้อสิทธิ์ ไม่ขายเสียง

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร