Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

      วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมด้วยนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ในเขตจังหวัดพิจิตร

     สำหรับการตรวจเยี่ยมดังกล่าวจะเป็นการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ปี พ.ศ. 2535 กระทรวงสาธารสุขได้ดำเนินการพัฒนาสถานีอนามัยประกอบกับในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในขณะนั้น ซึ่งสถานีอนามัยตำบลสำนักขุนเณรได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานีอนามัยตัวแทนของจังหวัดพิจิตร เพื่อยกระดับเป็นสถานีอนามัยขนาดใหญ่ 1 ใน 93 แห่งทั่วประเทศ และได้รับพระราชทานนามว่า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สำนักขุนเณร ซึ่งคณะกรรมการได้ติดตามปัญหาและแนวทางการพัฒนาสถานีอนามัย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯสำนักขุนเณร ได้แก่ งานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน งานภูมิทัศน์ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมตามแนวทาง (GREEN&CLEAN HOSPITAL) งานแพทย์แผนไทย งานบริหารแบบมีส่วนร่วม งานนวัตกรรมจิตเวช ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

     โอกาสนี้นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กล่าวว่า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เน้นความเป็นเลิศด้านบริหาร บริการ วิชาการ บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม อาคารสะอาดร่มรื่น สวยงาม สะดวกต่อการให้บริการ และเป็นแม่ข่ายให้ รพ.สต.โดยรอบในพื้นที่อีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปลื้ม ชุมชนพร้อมใจ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ต้นแบบการพัฒนาชุมชนเมืองที่มีความเข้มแข็ง พร้อมกำชับให้คำนึงถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ และการออกแบบที่รองรับสังคมผู้สูงวัย
  2. จ.พิจิตร ขับเคลื่อนศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด
  3. จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
  4. พิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง "ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน"