Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร ขับเคลื่อนศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด

      วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ศาลาปฏิบัติธรรมภาวนาเฉลิมขวัญ วัดพร้าว ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยนางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน

     โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ ควบคุมตนเองให้มีทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม และไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก

     สำหรับโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร เป็นโครงการในพื้นที่ 5 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก โดยร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 กรมการปกครอง และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพิจิตรอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
  2. พิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง "ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน"
  3. คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการศึกษาไทย รองรับการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ที่จังหวัดพิจิตร
  4. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประไทย จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563