Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Open Data จังหวัดพิจิตร

Open Data จังหวัดพิจิตร

     จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูลและเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย

รายงานทะเบียนวัดจังหวัดพิจิตร
     รายงานทะเบียนวัดจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
     <<Download และใช้งานข้อมูล>>

 

ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพจังหวัดพิจิตร
    ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล ตำบล รหัสหมู่ หมู่ สถานะ สถานะการเปิดบริการ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร รหัสระดับการบริการ ระดับการบริการ รหัสประเภทบริการ ประเภทบริการ รหัสการเปลี่ยนแปลง ชื่อการเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ วันที่กำหนดรหัส วันที่ยกเลิกรหัส วันที่เปิดบริการ วันที่ปิดบริการ และวันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
    <<Download และใช้งานข้อมูล>>