Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวลูกเสือเนตรนารี 9
พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 7
กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 10
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม 23
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมสนทนาในรายการวิทยุ อสมท. ผู้ว่าฯ พบประชาชน 24
ผวจ.พิจิตร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เน้นบำบัด รักษา ฟื้นฟู ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและเป็นปกติสุข 25
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวชิรบารมี 37
มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 23
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปลื้ม ชุมชนพร้อมใจ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ต้นแบบการพัฒนาชุมชนเมืองที่มีความเข้มแข็ง พร้อมกำชับให้คำนึงถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ และการออกแบบที่รองรับสังคมผู้สูงวัย 35
จ.พิจิตร ขับเคลื่อนศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด 44