Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทำเกษตรระยะสั้น ปลูกพืชหลากหลาย เสริมรายได้หลังทำนา

       17 กุมภาพันธ์ 2564  นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่การตรวจราชการและติดตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ได้ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ช่วยคลี่คลายสภาพปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ให้มีความเหมาะสมโดยความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวังทรายพูนและอำเภอโพทะเล ส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวโพดหวาน ปลูกพริกซอส เพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการปลูกถั่วแระญี่ปุ่น ในลักษณะรูปแบบตลาดนำการผลิต โดยผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้จัดทำสัญญาซื้อขายผลผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจในการผลิต และการขายของสมาชิก ได้รับราคาประกัน สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการทำเกษตรระยะสั้น หลากหลาย เพื่อให้มีรายได้เสริมหลังจากการทำนา

       รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ทำการเกษตรระยะสั้นสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และพืชใช้น้ำน้อยที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี เช่น ข้าวโพดหวาน ซึ่งผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งออกต่างประเทศ โดยเน้นหลักตลาดนำการผลิต สามารถที่จะทำให้รายได้ของสมาชิกเพิ่มมากขึ้น.

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร