Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าฯ พิจิตร สั่งทุกหน่วยบูรณาการขับเคลื่อน “โคก หนอง นา” และ “กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน

       วันที่ 17 ก.พ. 64 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการการขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2564 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่”

       ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมตามกำหนดเวลา ที่สำคัญต้องทำให้เกิดความยั่งยืนด้วย เช่น แหล่งน้ำ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ การปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ หรือประมง ในพื้นที่ดำเนินโครงการ ก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร