Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของ แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

      วันที่ 7 เมษายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบวาตภัยในจังหวัดพิจิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน 1,116 ชุด มอบให้กับนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและนายอำเภอทั้ง 12 อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ประสบปัญหาวาตภัย ในพื้นที่ต่างๆ จากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อีก 5 ครอบครัวพร้อมได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี กล่าวกับภาคส่วนราชการและราษฎร ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ทรงห่วงใยจึงได้พระราชทานสิ่งของมาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ด้านพสกนิกรที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

      สำหรับจังหวัดพิจิตร ได้เกิดเหตุการณ์พายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง  เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา เกิดความเสียหายรวม 12 อำเภอ 55 ตำบล 219 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอโพทะเล อำเภอสากเหล็ก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอวังทรายพูน อำเภอวชิรบารมี อำเภอบึงนาราง อำเภอสามง่าม อำเภอบางมูลนาก อำเภอตะพานหิน อำเภอดงเจริญ และอำเภอทับคล้อ บ้านพักอาศัยของราษฎรได้รับความเสียหาย 1,116 หลังคาเรือน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวเข้าสู่สภาวะปกติ และหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มณฑลทหารบกที่ 36 จิตอาสาภัยพิบัติ ได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้วกว่า 70%

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร