Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิจิตร ลงพื้นที่คัดเลือกนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564

      7  เมษายน 2564 นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่คัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (ม.ท.ศ.) จังหวัดพิจิตร มีผู้ขอรับทุนทั้งสิ้น 10 คน โดยการนำเสนอประวัติ ผลงาน และความสามารถพิเศษ เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกตามกรอบ 3 หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย เกณฑ์การเรียนดี เกณฑ์ความประพฤติดี และเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)

      มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) เป็นโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็ก เยาวชนไทย ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยการพระราชทานทุนการศึกษามัธยมปลาย ได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เป็นความต้องการ เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเทศชาติ นำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นชุมชน ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ

      ซึ่งดำเนินการผ่านมาแล้ว จำนวน 12 รุ่น สำหรับในรุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ได้ยึดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการคัดเลือก คัดสรรที่กำหนดตามคู่มืออย่างเคร่งครัด มีการลงเยี่ยมบ้าน การสอบทานข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ สอบทานความสมัครใจ การรับรู้ข้อมูลโครงการ ม.ท.ศ. และการติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยจะต้องมีการรายงานผลการประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้าตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่ขอรับทุนด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร