Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเครือข่าย TO BE NUMBER ONE

      วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์เครือข่าย TO BE NUMBER ONE

      สำหรับชมรมการประชุม TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้เป็นการประชุมหารืองบประมาณและติดตามผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินสถานการณ์โควิด-19 และได้ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์  โดยในที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่จัดสรรภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564  พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการสมัครสมาชิกของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร  ทั้งนี้ให้คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBERONE ในระดับหน่วยงานและอำเภอถึงความก้าวหน้าในการกิจกรรมรณณรงค์ป้องกันการแก้ปัญหายาเสพติดภายในพื้นที่จังหวัดพิจิตรอีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร