07/21 2564

อนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (พิจิตร) ติดตามตามแผนปฏิบัติงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งสามารถดำเนินงานได้เกินเป้าหมาย พร้อมเห็นชอบคำของบประมาณ 6 โครงการประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ 2566

      วันที่ 20 ก.ค. 2564 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (พิจิตร) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมพิจารณาการจัดทำคำของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

      โดย นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ รายงานความก้าวการดำเนินงานตามแผนฯ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสื่อสารประเด็นสำคัญระดับประเทศ  4 แนวทาง 15 เรื่อง รวมผลผลิต 3 ไตรมาส ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 สามารถดำเนินการผลิตข่าวสารได้ทั้งสิ้น 2,323 ครั้ง เกินเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ 780 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 297.82 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนแผนยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ส.ปชส.พิจิตร ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสถาบันการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นจังหวัดนำร่องจัดหลักสูตรอบรมนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐ และอบรมการสื่อสารสำหรับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ มีกำหนดจัดอบรมช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564

      ขณะที่การจัดทำคำของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการประชาสัมพันธ์ 6 โครงการ ได้แก่ เมืองพิจิตรปลอดภัยไร้มลพิษ เพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ สังคมสูงวัยคุณภาพ เยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ “บางมูลนากเมืองน่าอยู่” และการแถลงข่าวสื่อมวลชน รวมงบประมาณ 980,000 บาท

      ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ยังได้สรุปผลการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 รอบเดือนมิถุนายน 2564 แบ่งเป็นช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ผลิตและเผยแพร่ทั้งสิ้น 129 ครั้ง เข้าถึง 2,653,680 ครั้ง แชร์ 8,529 ครั้ง และแสดงความคิดเห็น 5,480 ครั้ง และสื่ออื่นๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย รถแห่ รวม 359 ครั้ง พร้อมสรุปสถิติการความคิดเห็นด้านต่างๆ ผ่านกล่องข้อความ (Inbox) จำนวน 261 ราย ส่วนใหญ่สอบถามสถานการณ์โควิด-19 มาตรการจังหวัด โดยเฉพาะมาตรการกักตัว รวมทั้งแจ้งเบาะแสฝ่าฝืนมาตรการจังหวัดในเรื่องต่างๆ และตรวจสอบข่าวปลอม

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร