Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

      22 กรกฎาคม 2564 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นายพรชัย อินทร์สุข สส.พิจิตร เขต 1 นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอเมืองพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

      เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้อำเภอเมืองพิจิตรสำรวจครอบครัวผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งดำเนินการสำรวจข้อมูลดังกล่าว ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรเรียบร้อย จำนวน 100 ครัวเรือน

      สำหรับเครื่องอุปโภคบริโภค ที่มอบให้กับครอบครัวดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร จำนวน 100 ชุด นายพรชัย อินทร์สุข สส.พิจิตร เขต 1 เพิ่มเติม จำนวน 100 ชุด รวมวันนี้ประชาชนจะได้รับครอบครัวละ 2 ชุด พร้อมกันนี้สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตรและสาขา ได้ร่วมมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร เพื่อใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร การให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดพิจิตรอีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร