Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร เดินหน้าแก้ปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำ 253 แห่งในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ

      วันที่ 20 ก.ย. 64 นายชูศักดิ์ ชุเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน หลังจากจังหวัดพิจิตร ได้มีหนังสือแจ้งอำเภอให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำรวจ และกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำในพื้นที่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน ซึ่งจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) จังหวัดพิจิตร มีแหล่งน้ำ 253 แห่งใน 12 อำเภอ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อป้องกันปัญหาความซ้ำซ้อนในการรายงานผลการดำเนินงาน

      ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ อปท. จัดทำแผนดำเนินการกำจัดผักตบชวาและรายให้อำเภอรวบรวมส่งจังหวัด แต่แหล่งน้ำที่มีปริมาณผักตบชวาและวัชพืชมากเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แม่น้ำพิจิตรเก่า คลองข้าวตอก สามารถแจ้งจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร จากหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานชลประทานจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ได้

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร