Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร เจ้าภาพประชุมเหล่ากาชาดภาค 9 สรุปผลการดำเนินงาน และเตรียมสำรวจสิ่งของขาดเหลือที่ไว้สำหรับบริจาคไว้เป็นกองทุน สนองนโยบายสภากาชาดไทย

           วันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดภาค 9 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดน่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ และอุตรดิตถ์ ได้จัดให้มีการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 ปีละ4 ไตรมาส โดยในไตรมาสนี้จังหวัดพิจิตรได้รับเกียรติจากภาค 9 ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 661 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย บรรยายและให้แนวทางในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างแม่บ้านมหาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัด

        นอกจากนี้ ในค่ำคืนที่ผ่านมา จังหวัดพิจิตรได้จัดกิจกรรมต้อนรับสมาชิกเหล่ากาชาดภาค 9 ด้วยรูปแบบย้อนยุคที่มีชื่อว่า “งานประจำปีวัดชาละวันวราราม” มีการออกร้านบริการอาหารขึ้นชื่อ ของดีของจังหวัดพิจิตร และกิจกรรมที่ขาดไม่ได้คือรำวงย้อนยุค โดยผู้ร่วมงานต่างแต่งกายย้อนยุคด้วยสีสันสดใส นำโดย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ และนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นำคณะสมาชิกกาชาด
ภาค 9 ร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะ สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

         สำหรับการจัดประชุมกาชาดจังหวัดภาค 9 จังหวัดพิษณุโลกจะรับเป็นเจ้าภาพหลักในครั้งต่อไป เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน ตลอดจนเผยแพร่ผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดของแต่ละจังหวัด ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ปรองดองสมานฉันท์อันดีต่อกันในการติดต่อประสานงานกิจการของกาชาดให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อการช่วยเหลือผู้ยากไร้ รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด ที่มีภารกิจหลักที่สำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ การสังคมสงเคราะห์กับผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน งานของเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นงานที่ต้องทำด้วยใจเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานของเหล่ากาชาดจังหวัดบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....