Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตรเปิดตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง” บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

        วันที่ 6 มกราคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร นายพสิษฐ์ พรหมภัคดี พาณิชย์จังหวัดพิจิตร เปิดตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง” ณ ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

         ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย และผู้ประกอบการรายใหม่ มีพื้นที่ในการค้าขายรวมทั้งเป็นการยกระดับการค้าขายในชุมชน ภายใต้การบูรณาการทำงานส่งเสริมตลาดของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน โดยมีตลาดทั้งสิ้น9 ประเภท รวมไปถึงตลาดประชารัฐต้องชม ภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้คัดเลือกตลาดนัดมีเพื่อนน้องให้เป็น”ตลาดประชาต้องชม” เพื่อให้การบูรณาการหลักการสร้างการรับรู้การเป็นตลาดประชารัฐต้องชมภายใต้โครงการตลาดประชารัฐกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดทำ “โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างการรับรู้การเป็นตลาดประชารัฐต้องชม” เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในตลาดและการบริหารจัดการพื้นที่ภายในตลาดให้มีความพร้อมสำหรับจำหน่ายยังมีโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาดดูได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ตลาดเพื่อนำไปพัฒนาทั้งในด้านกายภาพการบริหารจัดการและด้านบุคลากร

          สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าวันนี้ที่กำแพงแห่งความภักดี ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวพิจิตร ร่วมจัดกิจกรรม สำหรับโครงการตักบาตรรับอรุณ จังหวัดพิจิตรได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ในเวลาประมาณ 07.30 น. จากนั้นได้เดินทางไปยังตลาดนัดนี้เพื่อน้อง บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมให้เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ พ่อค้าแม่ค้านักเรียนนักศึกษาที่มาค้าขายทั้ง ของกินของใช้ราคาถูกปลอดสารพิษ พร้อมทั้งเปิดทั้งเปิดตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง” ต่อไป

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....