Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ออกตรวจจุดดำเนินการสร้างฝายมีชีวิต ที่อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

       วันที่ 8 มกราคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอวชิรบารมี พร้อมข้าราชการ ทหาร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จิตรอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประชาชนในท้องถิ่น ออกตรวจจุดการสร้างฝายมีชีวิต ตามรอยพ่อ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี

       ระหว่างช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ อำเภอวชิรบารมี พบปัญหาภัยแล้งน้ำในคลองแห้งคอด เหือดแห้งในแทบทุก เขื่อน บึงและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จึงขาดแหล่งน้ำทำการเกษตร อุปโภค เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงได้ทำฝายมีชีวต ตามรอบพ่ออยู่อย่างพอเพียง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และยั่งยืนต่อไป

       สำหรับการออกจุดตรวจดำเนินการสร้างฝายมีชีวติในครั้งนี้ ที่คลองห้วยน้อย บ้านบ่อแร่ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี ซึ่ง ผวจ.พิจิตรได้อนุมัติงบประมาณดำเนินการเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำป้องกันอุทกภัยในฤดูน้ำหลากและภัยแล้งในช่วงฤดูร้อน ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 3,000 ไร่ 2 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลวังโมกข์ และ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....