Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดการโครงพัฒนาความรู้ เสริมทักษะ แก่สภาเด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน

        วันที่ 8 มกราคม 2561 นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงาน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร โดยมีภาคีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกว่า 200 คน

       โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการ ร่วมกันระหว่าง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการสภาเด็กและเยาวชน อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสังคม ตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่ายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรครู ก.ที่ผ่านการอบรมจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน และพระมหาวรพล วรพโล ประธานหน่วยฝึกอบรมธรรมโมเดิร์น ที่จะมาพูดถึงการทำจิตอาสาร่วมกันของสภาเด็กและเยาวชน

       สำหรับจังหวัดพิจิตรมีเยาวชนทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เข้าร่วมเป็นสมาชิกและภาคีเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 2,326 คน และในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ฝากถึงน้องๆผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลชุมชน หมู่บ้านของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติด และที่สำคัญต้องเชื่อฟังพ่อแม่ ครูอาจารย์ เพื่อที่ในวันข้างหน้าจะเติบโตเป็นผู้นำที่ดี อันจะมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....