Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

         วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน ณ CK Convention Hall ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร  อำเภอเมืองพิจิตร

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....