Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น

      วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มภาคีการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ เกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขยุทธศาตร์ชาติให้สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และอื่นๆ  ณ ห้องประชุมแกรนด์นันทา  บอลรูม  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....