Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม โชว์ภูมิปัญญาเอกลักษณ์ทางอารยธรรม 10 ชาติพันธุ์

      วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บริเวณภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเก่า) นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมมรดกทางวัฒนธรรม 8 วิถีไทย ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในจังหวัดพิจิตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย เพื่อสร้างสรรค์ให้สังคมไทยมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม “วิถีถิ่น วิถีไทย”

      โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เดินเยี่ยมชมบูช พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย สำหรับจังหวัดพิจิตร มีกลุ่มชาติพันธุ์ จำนวน 10 ชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ไทยพื้นถิ่น ไทยเชื้อสายจีน ไทยพวน ไทยทรงดำ ไทยอีสาน ไทยมุสลิม ไทยลาวญวน ลาวครั่ง ไทยพวน และไทยเวียดนาม มาจัดแสดงประเพณี ความเชื่อ ที่อยู่อาศัย อาหาร การแต่งกาย ภาษา อาชีพ และศิลปะพื้นถิ่นของทุกกลุ่มชาติพันธ์

     ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต เอกลักษณ์ที่เป็นเสน่ห์ แหล่งอารยธรรม ทั้ง 10 ชาติพันธุ์ของจังหวัดพิจิตร

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....