Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร ผุดโครงการ “สังคมเรา เราต้องดูแล” ขยายผลนโยบายรัฐบาล ไทยนิยม ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม

       วันนี้ (๑๒ ก.พ.๖๑) นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร แถลงแผนปฏิบัติการ “โครงการสังคมเรา เราต้องดูแล” โดยมีส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็น ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อ.เมืองพิจิตร

      ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า โครงการ “สังคมเรา เราต้องดูแล”ของจังหวัดพิจิตร จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยการวางรากฐานการแก้ปัญหาสำคัญของจังหวัดพิจิตร ที่สอดคล้องกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน ๓ ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านยาเสพติด อุบัติเหตุทางถนน และผักตบชวาในแหล่งน้ำ ภายใต้การมีส่วนร่วมของคนพิจิตรทุกคน

      นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าคณะทำงานด้านการแก้ปัญหายาเสพติด กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน คือคนในชุมชน เด็ก เยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา มุ่งเน้นให้ทุกโรงเรียนเป็นสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และมีแนวทางลดพื้นที่เสี่ยง ลดจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนมาตรการการสกัดกั้นยาเสพติด

      นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าคณะทำงานด้านการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน กล่าวถึงมาตรการสำคัญในการดำเนินงาน ว่าเน้นหนักการบังคับใช้กฎหมาย จับปรับจริง ๑๐๐ % การตั้งด่านชุมชนสกัดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนทุกชุมชน ด้วยกิจกรรม “เคาะประตูบ้าน” กิจกรรมสร้างความปลอดภัย และจัดทำธรรมนูญหมู่บ้าน เพื่อเป็นบทบัญญัติของหมู่บ้านในการแก้ปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน โดยมีหมู่บ้านต้นแบบ คือบ้านเนินหัวโล้ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก ว่าเป็นชุมชนตัวอย่างด้านความปลอดภัยทางถนน เป็นหมู่บ้านตัวอย่างขยายผลไปยังหมู่บ้านชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่

      นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าคณะทำงานด้านการแก้ปัญหาผักตบชวา กล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหาว่า มีแนวทางส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนด้วยการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โดยมีพื้นที่เรียนรู้ที่บ้านวังกร่าง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร นอกจากนั้น ยังเตรียมจัดตั้งชุมชนคนริมน้ำเพื่อดูแลแม่น้ำด้วยกัน

     ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า โครงการสังคมเรา เราต้องดูแล เน้นหนักที่การวางรากฐานแก้ปัญหา ๓ ด้าน คือยาเสพติด อุบัติเหตุทางถนน และกำจัดผักตบชวา จะมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการพัฒนาประเทศตามนโยบาย ไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาลประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของชุมชน และคนพิจิตร

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....