Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตรจัดงานสานพลังสตรี รวมพลังครอบครัว พัฒนาสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว

      วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดกิจกรรมสานพลังสตรี รวมพลังครอบครัว พัฒนาสังคม ประจำปี 2561 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวดีเด่น

      สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร มีภารกิจในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านสตรีความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมุ่งสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงอบอุ่นป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมสานพลังสตรี รวมพลังครอบครัว พัฒนาสังคมพิจิตรขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้สตรี ครอบครัว รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ การรับทราบปัญหาด้านสตรี เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมยกย่องสดุดีแก่ครอบครัวที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว

     โดยกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยการบรรยายสถานการณ์ความรุนแรง ต่อสตรีและครอบครัว /การคุ้มครองช่วยเหลือทางกฎหมาย/การจัดนิทรรศการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว/การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตลอดจนการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวร่มเย็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว และการระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาปัญหาด้านสตรี เพื่อสรุปเป็นมตินำเสนอต่อสมัชชาสตรีในระดับ ชาติต่อไป

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....