Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตรจัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ

      วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ  และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน  ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ  (NGlS  Portal) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน  ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการรวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของจังหวัดพิจิตร จำนวน 12 ชั้นข้อมูลหลัก  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....