Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตรต้อนรับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

      วันที่ 6 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. นางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับและลงพื้นที่ร่วมกับพลตำรวจโท พิจาร  จิตติรัตน์  ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ  เครืองาม) ตรวจสอบความพร้อมพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับรองนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ  โดยจังหวัดพิจิตรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน  11 โครงการ ในพื้นที่ 3  อำเภอได้แก่ อำเภอบางมูลนาก  โพทะเล  บึงนาราง

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....