Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตรจัดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2

      วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วัดยางคอยเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

     คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆที่เชื่อมโยงให้เบ็ดเสร็จต่อเนื่อง ประกอบกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 41 /2557 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ให้หน่วยราชการที่รับผิดชอบนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยทันที และติดตามให้ความช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปรกติ ทั้งในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ

     ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร จัดทำโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิจิตร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อบำบัด รักษา ฟื้นฟู และดูแลช่วยเหลือผู้เสพ หรือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ และสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบว กการควบคุมตนเอง การปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและเป็นปกติสุข การดำเนินโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ส. 2561 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 89 คน จาก 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร จะดำเนินการ ระหว่างวันที 5- 16 มีนาคม 2561

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....