Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย

      วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมกับให้โอวาทแก่บัณฑิตน้อยให้รู้หน้าที่ มีความตั้งใจในการเรียนและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคม และพร้อมสู่การศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ 4.0  ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุง ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....