Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตรร่วมประชุมวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"

     นายสมภพ สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ได้รับมอบหมายจาก  นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ระหว่างวันที่ 8 -9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

     ตามหน้าที่รับผิดชอบของ กรมการศาสนา ร่วมกับศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดในภาคเหนือ 17 จังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาควิชาชีพ องค์กรภาคสื่อมวลชน องค์กรรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคมภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัด ไม่น้อยกว่า 500 คน  โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมพร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายและแนวทางการส่งเสริมองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ"   จากนั้น ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การออกบูธนิทรรศการเครือข่ายคุณธรรม (ภายใต้การอำนวยการของ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร และ อำเภอวชิรบารมี) และเมื่อเวลา 13.00 น. ได้ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีการเสวนา หัวข้อ การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ในระดับจังหวัด

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....