Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ รุ่นที่ 1

      วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป. พิจิตร เขต 2 ตามโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ รุ่นที่ 1 โดยจัดอบรม เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2 จำนวน 793 คน ณ CK Convention Hall ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร  อำเภอเมืองพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....