Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รอง ผวจ.พิจิตร ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน

      วันที่ 9 เมษายน 2561 นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเวทีประชาคม ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอและระดับตำบล ณ หมู่ 9 บ้านไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง และ หมู่ 6 บ้านบึงน้ำกลัด ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน เพื่อพบปะ กำกับติดตาม และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

      ไทยนิยม ยั่งยืน เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งให้ความสำคัญกับพื้นที่ ในการเข้าถึงประชาชน และเน้นความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนเป็นหลัก ภายใต้กรอบดำเนินการเพื่อให้คนไทยทุกคน มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้ความร่วมมือ บูรณาการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด ผ่านทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

      ในส่วนของจังหวัดพิจิตร ได้ตอบสนองนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ด้วยโครงการสังคมเรา เราต้องดูแล เน้นหนักที่การวางรากฐานแก้ปัญหา 3 ด้าน คือยาเสพติด อุบัติเหตุทางถนน และกำจัดผักตบชวา จะมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการพัฒนาประเทศตามนโยบาย ไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาลประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของชุมชน และคนพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....