Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าพิจิตรย้ำ อสม.ต้องเป็นกำลังหลักในการสอดส่องดูแลการเกิดโรคติดต่อในชุมชน

      วันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมสาธารณสุขพิจิตร นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวของร่วมประชุมคณะกรรการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร โดยทางที่ประชุมได้ร่วมวางแผนในการปฏิบัติป้องกันโรคทั้งหมด 21 โรค และจะเน้นพิเศษ ในสามโรคหลักคือ โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และวัณโรค ซึ่งได้ร่วมหาแนวทางป้องกันโรค ตลอดจนร่วมณรงค์ให้ประชาชนได้ตื่นตัวต่อ
การรับรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคต่างๆ

      พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ฝากให้เจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่ต่างๆต้องเป็นกำลังหลักในการสำรวจ รณรงค์ ป้องกัน ตลอดจนเป็นสื่อกลางประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ให้ได้รับข้อมูลและการดูแลอย่างทั่วถึง ทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรได้ร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จะนำข้อมูลส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน วิทยุชมชน หอกระจายข่าว และเผยแพร่ในสื่อโซลเชียล เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้น

     สำหรับสถานการณ์การเกิดโรคติดต่อในจังหวัดพิจิตร ได้ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข จำนวน 3 ตัว โดยทางหวัดได้ส่งทีมเข้าสำรวจพื้นที่และแนะนำให้ความรู้แก่ประชาชน พร้อมปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในทุกพื้นที่เพื่อตัดวงจรโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....