Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร พิจารณาจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

      วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตรนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพิจิตร เพื่อพิจารณาจัดสรรที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาค และป่าเขาชะอม ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ โดยผู้ครอบครองที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ต้องเข้าร่วมโครงการแบบมีเงื่อนไขตามที่กรมป่าไม้กำหนด โดยมีเงื่อนไขว่า “ให้ราษฎรที่ครอบครองที่ดินรายใหม่ ปลูกต้นไม้ยืนต้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 40 ต้นต่อไร่ โดยให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ต้องทำการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก หากต้นไม้ที่ปลูกตาย ต้องปลูกทดแทนด้วยและต้องไม่ตัดต้นไม้ที่ปลูกก่อนได้รับอนุญาต”

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....