Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร กำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านแบบบูรณาการ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง

      วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตรนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านแบบบูรณาการ รับทราบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

      สำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณ 56.33 % ซึ่งสามารถใช้การได้ 37.64 % และปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณ 35.46% สามารถใช้การได้ 32.37 %คาดการณ์ฤดูฝนในปี 2561 จะเริ่มต้นกลางเดือนพฤษภาคม จังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยชลประทานพิจิตร จึงได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2561 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการระบายน้ำ ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งในที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ น้ำฝน น้ำท่า โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลาก หรือในระยะที่มีแนวโน้มอาจเกิดปัญหาผลกระทบอันเกิดจากน้ำ

     นอกจากนี้ยังได้ร่วมพิจารณาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองวังแสง บ้านวังแสง หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำน่าน เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....