Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตรจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง

      วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

     การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขัง ระหว่างเรือนจำจังหวัดพิจิตร สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร และหอการค้าจังหวัดพิจิตร จากรัฐบาลมีนโยบายต้องการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ต้องขังผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ขัดเกลาพฤติกรรมเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้โอกาสกับผู้ที่เคยทำผิด ปรับปรุงตนเองส่งเสริมคนดีสู่สังคม และการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ กรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ต้องขัง

     เรือนจำจังหวัดพิจิตรจึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดพจิตร เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ชัดเจนเป็นรายลักษณ์อักษรให้สังคมได้รับรู้รับทราบและมั่นใจได้ว่าผู้ต้องขังจะได้รับโอกาสการมีงานทำในขณะต้องโทษและพ้นโทษเหมือนบุคคลทั่วไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....