Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดลงนาม MOU ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้เศรษฐกิจฐานราก

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณบ้านหลวงประเทืองคดี ชุมชนย่านเก่าวังกรด ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมลงนามเป็นที่ปรึกษาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดพิจิตร ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SMEs คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความต้องการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการรองรับการท่องเที่ยวของชุมชน ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในการค้าขายร่วมกัน ส่งผลให้มีศักยภาพผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาด และบริษัทขนาดใหญ่มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้ ในส่วนของจังหวัดพิจิตร จะมีระบบธุรกิจที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการรองรับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ส่งผลให้เศรษฐกิจในจังหวัดเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....