Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยศูนย์ราชการ

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตรนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการรับมือกับสถานการณ์หากเกิดอัคคีภัย เตรียมความพร้อมสำหรับเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชิ้นให้สามารถใช้การได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ การซักซ้อมทำความเข้าใจในการอพยพบุคลากรในศูนย์ราชการโดยไม่ให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินระหว่างเกิดเหตุ

     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการฝึกปฏิบัติใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติดับเพลิงขั้นต้น โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร สร้างความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร มีทักษะในการระงับอัคคีภัย การอพยพบุคลากร การปฐมพยาบาล และสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการช่วยเหลือชีวิตของบุคคลอื่นๆได้อย่างถูกวิธี

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....