Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจสอบพิจารณาโรงแรมที่ขอ/ขอต่ออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

     วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น.นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ระดับจังหวัด ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจสอบพิจารณาโรงแรมที่ขอ/ขอต่ออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม จำนวน 1 แห่งได้แก่ โรงแรมโจโฉ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต ทั้งนี้ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายการขออนุญาตโดยเคร่งครัด

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร