Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตรจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนจุดเรียนรู้ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือนต้นแบบจังหวัดพิจิตร

      วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนจุดเรียนรู้ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือนต้นแบบจังหวัดพิจิตร ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้จังหวัดนำแนวดำริของ ดร.พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ลงในพื้นที่จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนด้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชุมชนปลอดขยะอันดับหนึ่งของประเทศ ประจำปี 2560 เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป เป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี ได้มีดำริให้ประธานแม่บ้านมหาดไทยในเขตภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด นำหลักการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางของชุมชนบ้านป่าบุก ดังกล่าวใช้เป็นแนวทางการจัดทำ ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และขยายผลการดำเนินการไปสู่ส่วนราชการ และครอบครัวของประชาชน มีการจัดตั้งถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ร้อยละ 80 ของจำนวนในครัวเรือนจังหวัดพิจิตร

     สำหรับจังหวัดพิจิตรร่วมกันทำจุดเรียนรู้ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนต้นแบบ ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตรจำนวน 1 จุด ( 2 ถัง ) เพื่อเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่ต้นทาง คัดแยกเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป รวมทั้งเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตรในการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก และขยายผลไปสู่ระดับครัวเรือนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการอาหารภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตรในการนำเศษอาหารที่เหลือในแต่ละวันมาทิ้งในจุดดังกล่าว

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร