Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

     นายสมภพ สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน :กิจกรรม อบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยมี พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน เยาวชน ประชาชนในชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและผู้เกี่ยวข้องรวม 180 ราย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ จัดทำแผนรับรองการท่องเที่ยวชุมชนและเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำเที่ยวชุมชน 

     รวมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการสาธิตภูมิปัญญาชุมชนคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร (CK Convention Hall)

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร